Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wychowanie w szkole Wskazówki dla nauczycieli
Autorzy: Teresa Zubrzycka-Maci?g
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej Wydawnictwo
ISBN: 9788377841129
Stron: 164
Kod ksi: UMCS-5475
Cena:
29.40 zł
Opis książki
Niniejsza książka poświęcona jest problematyce wychowania w szkole. Składa się ona z trzech uzupełniających się wzajemnie rozdziałów. W pierwszym przedstawiono szkołę jako środowisko wychowawcze. Skoncentrowano się tu na wychowawczej funkcji szkoły oraz jej klimacie w kontekście efektywności procesu wychowawczego. Ukazano także rodzaje postaw wychowawczych nauczycieli, z zaznaczeniem ich wpływu na zachowanie uczniów, oraz omówiono podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w klasie szkolnej jako grupie rówieśniczej. W rozdziale drugim omówiono wybrane czynniki warunkujące skuteczność oddziaływań wychowawczych nauczycieli. Zwrócono uwagę na rolę wartości w wychowaniu, opisano specyfikę konstruktywnych relacji nauczyciela z uczniami, zaakcentowano konieczność wnikliwego poznawania wychowanków i zaspokajania ich potrzeb oraz ukazano znaczenie współpracy nauczyciela z rodzicami uczniów dla efektywności procesu wychowawczego. Trzeci, ostatni, rozdział zawiera propozycję ćwiczeń służących wspomaganiu uczniów w rozwoju. Przygotowany na podstawie literatury, a także będący wynikiem twórczych przemyśleń autorek zbiór ćwiczeń jest przeznaczony w szczególności do pracy z młodzieżą w okresie dorastania i służy wprowadzaniu uczniów w świat wartości, wspomaganiu ich w rozwoju emocjonalnym oraz rozwijaniu u nich kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Tytułem zakończenia zamieszczone zostały teksty mające służyć nauczycielom ku refleksji.