Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zamówienia publiczne w sferze kultury
Autorzy: Rafa? Golat
Wydawnictwo: ABC Sp.z o.o. Dom Wydawniczy
ISBN: 8326407543
Stron: 195
Kod ksi: ABCD-84017/2*
Cena:
59.00 zł
Opis książki
Zamówienia publiczne to system wydatkowania środków publicznych obowiązujący w Polsce już kilkanaście lat, dostosowywany sukcesywnie do standardów unijnych. Regulująca ten system ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 z późn. zm.) ma ogólny zakres zastosowania, tzn. dotyczy wydatkowania środków publicznych w wielu różnych zakresach odpowiadających poszczególnym działom administracji rządowej oraz zakresom zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty. Jest to zatem regulacja, która dotyczy również wydatkowania środków publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie uwarunkowań prawnych wydatkowania środków publicznych w sferze kultury, z wyeksponowaniem specyfiki tego zagadnienia. Dla lepszej ilustracji tematu jego omówienie wzbogacone zostało o analizę przykładowych stanów faktycznych, wyciąg przepisów prawnych oraz wybrane interpretacje urzędowe.

Uregulowania zamówień publicznych z punktu widzenia wydatkowania środków na realizację zadań z zakresu kultury podzielone mogą zostać na trzy zasadnicze grupy:
1) przepisy, które nie mają dla tego zakresu żadnego znaczenia, gdyż dotyczą zupełnie innej problematyki, którą regulują w sposób szczególny (dotyczy to np. zamówień sektorowych, unormowanych w art. 132 i n. p.z.p.);
2) przepisy, które mają ogólne zastosowanie, wobec czego dotyczą także zamówień publicznych w sferze kultury (dotyczy to np. szczególnej regulacji umów w sprawach zamówień publicznych, którym poświęcony jest dział IV prawa zamówień publicznych);
3) przepisy, które zamówieniom w sferze kultury poświęcone są w sposób szczególny, co wynika z ich treści (np. regulujący tryb zamówień z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c p.z.p., w którym mowa jest o zamówieniach w zakresie działalności twórczej lub artystycznej).

Niniejsza publikacja poświęcona jest przede wszystkim trzeciej z powyższych grup przepisów, ponieważ decydują one o specyfice zamówień publicznych w sterze kultury.

W uwagach na temat poszczególnych rozwiązań uwzględnione zostaną naturalnie zmiany w systemie zamówień publicznych wprowadzone przez nowelizacje prawa zamówień publicznych, uchwalone w ciągu ostatnich ośmiu lat, Wyeksponowania wymagają przede wszystkim cztery z nich:
1) nowelizacja z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 79, póz. 551 ze sprost.);
2) nowelizacja z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 82, póz. 560);
3) nowelizacja z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 206, póz. 1591) oraz
4) nowelizacja z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 223, póz. 1778).
Będą one sygnalizowane przy omawianiu wynikających z nich zmian, istotnych dla sfery kultury.

Z wprowadzenia