Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Rachunkowość zarządcza
Autorzy: Teresa Kiziukiewicz
Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowo?ci i finansów S.C.Marian Pa?ka Andrzej Pa?ka
ISBN: 9788389179685
Stron: 387
Kod ksi: EKSP-0401/7
Cena:
52.50 zł
Opis książki
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem jej powiązań z rachunkowością finansową w warunkach polskich przedsiębiorstw. Po scharakteryzowaniu istoty i zakresu rachunkowości zarządczej oraz jej powiązań z zarządzaniem, prezentuje się możliwości wykorzystania obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej na potrzeby rachunkowości zarządczej w kontekście obowiązujących regulacji polskiego prawa bilansowego. Rozpatruje się zatem potencjał informacyjny bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. Następnie omawia się zagadnienia rachunku kosztów i wyników jako bazy ewidencyjnej rachunkowości zarządczej. Na tej podstawie w dalszej części pracy prezentuje się zastosowanie metod badań operacyjnych do rozwiązywania krótko- i długookresowych modeli decyzyjnych, w których kryterium wyboru są koszty i wynik finansowy. W pracy uwzględnia się też możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w wykonywaniu funkcji kontrolnych. Końcowe rozdziały są poświęcone kluczowym zagadnieniom strategicznej rachunkowości zarządczej, jak: zarządzanie kapitałami, orientacja marketingowa, zbilansowana karta dokonań, szacowanie wartości przedsiębiorstwa i problemy wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu wzrostem gospodarczym przedsiębiorstwa.