Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Bestsellerowe powie?ci dla m?odych doros?ych: Pakiet Geekerella, K?amczucha, Król Kier Najlepsze ksi??ki dla nastolatków wybrane przez czytelników We need YA! Ró?ne gatunki, nowe ?wiaty, niebez...
69.00 zł
Dwa stoj?ce na granicy rozpadu zwi?zki i dwie ró?ne historie. Podczas gdy jedni musz? walczy? o mi?o??, inni niszcz? j? na w?asne ?yczenie… Dzi?ki s?u?bowemu wyjazdowi Mi?ka wreszcie mo?e odetch...
14.90 zł
Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, ?eby pogodzi? si? z najwa?niejsz? osob? jej dzieci?stwa – charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zale?y na tym, by ukochana wnuczka z nim...
14.90 zł
Gdy cichn? weselne dzwony, nadchodzi proza ?ycia Monika nie wierzy w?asnemu szcz??ciu. Wystawny ?lub, którego zazdro?ci jej ca?a wie?, bogaty i przystojny m?? oraz wspania?e ?ycie w okaza?ej w...
14.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz...
9.90 zł
Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowi?zki Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik s?u?b mundurowych na pewno masz w ma?ym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda si? ksi??kow...
36.90 zł
Wyj?tkowo praktyczny komentarz do ka?dego artyku?u Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zw?aszcza dla mened?erów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykaj? na wiele...
241.50 zł
Wielkie ZMIANY w VAT od 1 WRZE?NIA 2019 r. do 1 KWIETNIA 2020 r. ! Przedsi?biorco nie daj si? zaskoczy?! W okresie od 1 wrze?nia 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynaj? obowi?zywa? istotne zmia...
99.00 zł
Prawo Unii Europejskiej
14.90 zł
Wi?kszo?? rozmów telefonicznych z urz?dow? infolini? i tak ko?czy si? wizyt? w instytucji. To od Ciebie zale?y, czy na spotkaniu pojawi si? pozytywny, dobrze poinfor­mowany klient czy bojowo nastaw...
128.00 zł
Podr?cznik "Zobowi?zania – cze?? szczegó?owa" jest kontynuacja podr?cznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowi?zania – cze?? ogólna", wraz z którym obejmuje pe?ny wyk?ad z prawa zobowi?za?...
59.00 zł
Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy...
157.50 zł
Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorz?dowych jest o wiele trudniejsze ni? dla przedsi?biorców, gdy? oprócz regulacji prawa cywilnego trzeba jeszcze pami?ta? o wymogach finansów publicznych,...
189.00 zł
Ksi??ka zawiera bardzo obszerny i szczegó?owy opis problemów zwi?zanych z klasyfikacj?, oznakowaniem, pakowaniem, transportem i magazynowaniem substancji i/lub mieszanin stwarzaj?cych zagro?enie (ni...
52.00 zł
Taryfikator mandatów i punktów karnych – co znajdziesz w publikacji? – aktualny wykaz narusze? przepisów ruchu drogowego i liczb? punktów odpowiadaj?c? tym naruszeniom, – wysoko?? grzy...
19.90 zł
Album (polsko-angielski) po?wi?cony historii ko?cio?a Franciszkanów na Górze Przemys?a w Poznaniu. ?wi?tynia wzniesiona w drugiej po?owie XVII wieku z zewn?trz prezentuje si? niepozornie, ale wn?trz...
30.00 zł
Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych wed?ug przepisów obowi?zuj?cych od 2019 roku. Autorzy omawiaj? w niej m.in. zagadnienia takie jak: analiza cen transferowyc...
169.00 zł
Niezale?no?? i wolno?? finansowa to w?a?nie to czego potrzebujesz! Zbuduj j? ?wiadomie i odkryj tajniki gromadzenia ogromnej ilo?ci pieni?dzy. W mgnieniu oka wcielisz w ?ycie wymarzone wizje. Zrób to...
58.99 zł
Korzystaj?c z dziesi?tek lat terapeutycznego do?wiadczenia i wiedzy na temat psychologii zorientowanej na proces oraz najg??bszych ?róde? kreatywno?ci autorka, terapeutka i artystka Amy Mindell zabie...
42.00 zł
Z polskim na ty - to podr?cznik przeznaczony do nauki j?zyka polskiego jako obcego dla cudzoziemców na stopniu Progowym (czyli najwy?szym dla pocz?tkuj?cych). Jego celem jest od?wie?enie lub przekaza...
59.00 zł
Kiedy wyjazd s?u?bowy jest faktycznie delegacj?? Jakie s? ró?nice pomi?dzy oddelegowaniem a podró?? s?u?bow? pracownika? Jak prawid?owo naliczy? diety za krajowe i zagraniczne podró?e oraz jak te...
148.00 zł
Gdy redaktor Kordecki dostaje zaproszenie na otwarcie nowego hotelu, Zojka ma nadziej?, ?e zabierze j? ze sob?. Nie tym razem… Zazdrosna wyrusza do hotelu, by mie? Kordeckiego i jego towarzyszk? na...
36.90 zł
Bestsellerowa seria „Rok na Kwiatowej” zaskoczy?a czytelniczki w drugim sezonie! Czy w?a?ciciele uroczych piesków b?d? piel?gnowa? znajomo?? i dalej si? wspiera?? Jak potocz? si? ich losy?...
36.90 zł
G??boko pod tafl? zimnego, wzburzonego morza ?yje Gaia, syrena, która marzy o ?wiecie bez dworskich zasad i ojcowskich nakazów. Gdy buntuje si? po raz pierwszy i wyp?ywa na powierzchni?, spotyka ch?...
39.90 zł
Jak na dwoje ludzi o mieszanych uczuciach wobec randek i mi?o?ci bohaterowie zadziwiaj?co cz?sto l?duj? obok siebie nago... London Hughes bardzo pasuje taki styl ?ycia: surfowanie, praca w barze, s...
39.90 zł
Poruszaj?ca biografia jednej z najwi?kszych legend w historii muzyki ?mier? Freddiego Mercury’ego w wieku 45 lat w 1991 roku wstrz?sn??a ca?ym ?wiatem, a miliony jego fanów by?y w szoku, gdy dzi...
49.00 zł
Kto? kiedy? powiedzia?, ?e duchy s? zawsze g?odne, a nikt nie wie tego lepiej ni? Ed i Lorraine Warrenowie, najbardziej znani badacze zjawisk paranormalnych na ?wiecie. Przez dziesi?ciolecia Ed i Lor...
34.90 zł
Pierwsza cz?s? ksi??ki ma charakter diagnostyczny i zawiera krytyk? postaw doktrynalnych i ideologicznych istniej?cej obecnie neoliberalnej odmiany kapitalizmu. Autor analizaje kryzysogenne czynniki...
29.40 zł
"W potrzasku historii" jest powie?ci? opart? na wydarzeniach prawdziwych oraz na autentycznych prze?yciach g?ównych bohaterów. Akcja toczy si? w okresie pi??dziesi?ciu lat powojennej Polski i obrazu...
18.90 zł
Marian Guzek is professor of economic sciences at Lazarski University in Warsaw, where he lectures in international economics and economic policy. Scholarly worker at the University of Economics in Po...
29.40 zł
This work deals with contemporary problems of deep significance arising in a rapidly changing global reality, which is analysed by the Author in historic and comparative terms. Professor Guzek demonst...
39.90 zł
Marian Guzek is Professor of Economic Sciences at the Lazarski University in Warsaw, where he specialises in politico-economic issues and international economics. He became well known for his ground b...
39.90 zł
A thorough analysis of the problems confronting the West, particularly in the political, social and economic spheres, with emphasis on their doctrinal and ideological foundation. A high quality diagno...
39.90 zł
Publikacja niezb?dna ka?demu ksi?gowemu jednostki bud?etowej – zawiera wzory ksi?gowa? operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek bud?etowych. Operacje ewidencjonowane na kontach ks...
220.50 zł
Pierwszy tom kultowej sagi historycznej REMIGIUSZA MROZA! Misternie skonstruowana, wielow?tkowa fabu?a, której w?tki ??cz? si? ze sob? w najmniej oczekiwanych momentach. Jest sierpie? 1939...
36.90 zł
Drugi tom kultowej sagi historycznej REMIGIUSZA MROZA! Historia o wielkiej mi?o?ci, niespodziewanych sojuszach i fali okrucie?stw, która zala?a Europ?. Staszek i Maria poszukuj? bezpiecznej...
36.90 zł
Trzeci tom kultowej sagi historycznej REMIGIUSZA MROZA! Fala nazizmu zalewa Europ?. Polacy resztkami si? walcz? z okupantem, a ich cz?owiecze?stwo zostaje wystawione na prób?. Jest rok 1940...
39.90 zł
To tylko nastoletni wybryk. Chocia? Kip wypi? na imprezie troch? za du?o i spowodowa? wypadek samochodowy, wydaje si?, ?e ujdzie mu to na sucho. Jednak nagle umiera jego przyrodnia siostra. Tamtego...
39.90 zł
Hipnotyzuj?cy portret destrukcyjnego idealisty. Ilekro? zdarza?o mi si? fantazjowa? o tym, ?e z sob? ko?cz?, wyobra?a?em sobie uroczysty, rytualny wr?cz czyn – w tym list po?egnalny, garnitur i w...
39.90 zł
„Co zrobi? z Yeti, kiedy ju? go znajd?? Powinienem umie?ci? go w ZOO, ugo?ci? w swoim domu, a mo?e zamkn?? w muzeum?” Daniel C. Taylor przez niemal 60 lat bada? zadawa? sobie te pytania. Doprow...
44.90 zł