Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Przedmiotem opracowania s? zagadnienia zwi?zane ze ?rodkami prawnymi ograniczaj?cymi unikanie oraz uchylanie si? od opodatkowania. Dzia?ania podejmowane na szczeblu mi?dzynarodowym, w tym Unii Europe...
35.70 zł
Recenzowana monografia, zatytu?owana: „Przedsi?biorstwo na rynku kapita?owym. Studia przypadków”, stanowi interesuj?ce i wa?ne dzie?o naukowe, zawieraj?ce obszerne a zarazem oryginalne badania te...
29.40 zł
Podr?czny Kalendarz Prawnika. Mo?esz go mie? zawsze przy sobie! Podr?czny Kalendarz Prawnika to: format 105x148 mm (A6) daty popularnych imienin i ?wi?t; kalendarz miesi?ca;...
49.00 zł
Publikacja podzielona jest na dziesi?? g?ównych dzia?ów: 1. Ordynacja podatkowa 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 3. Zrycza?towany podatek dochodowy 4. Podatek dochodowy od osób prawn...
96.60 zł
Szczegó?owa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ?rodków pochodz?cych ze ?róde? zagranicznych wprowadzona rozporz?dzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U...
231.00 zł
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz...
199.00 zł
Orzecznictwo Aplikanta – Odpowiedzialno?? dyscyplinarna radców prawnych i adwokatów zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów Kodeksu etyki adwokatów oraz Kodeksu etyki radc...
129.00 zł
Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks post?powania karnego, zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najwa?niejszych orzecze? S...
149.00 zł
Najnowszy komentarz do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) stanowi istotne novum w?ród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyk...
179.00 zł
Prawo rynku kapita?owego Wydanie 14
34.90 zł
Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks post?powania administracyjnego, zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najwa?niejszych...
139.00 zł
Stan prawny: 8 sierpnia 2019 r. (do Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Zawiera zmian? wchodz?c? w ?ycie 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Ksi??ka zawiera: Tekst ustawy Prawo ochrony ?...
29.90 zł
Podejmowanie, wykonywanie i zako?czenie dzia?alno?ci gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków okre?lonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespó? norm, kt...
99.00 zł
W Komentarzu zosta?y omówione zagadnienia, które dotycz? materii prawa gospodarczego regulowanej pi?cioma ustawami z 6.3.2018 r. wchodz?cymi do pakietu tzw. „Konstytucji Biznesu". Publikacja konce...
189.00 zł
Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy...
157.50 zł
Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorz?dowych jest o wiele trudniejsze ni? dla przedsi?biorców, gdy? oprócz regulacji prawa cywilnego trzeba jeszcze pami?ta? o wymogach finansów publicznych,...
189.00 zł
Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks rodzinny i opieku?czy, zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najwa?niejszych orzecze?...
119.00 zł
Publikacja Proces udzielania zamówie? publicznych to praktyczny komentarz z orzecznictwem do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). W 2....
169.00 zł
Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks karny, zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów Kodeksu karnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najwa?niejszych orzecze? S?du Najwy?sz...
129.00 zł
Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks spó?ek handlowych, zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najwa?niejszych orzecze? S?d...
129.00 zł
Stan prawny: 18 lipca 2019 r. – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie 13.9.2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2322). Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redak...
24.90 zł
Stan prawny: 12 lipca 2019 r. – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie: 12.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 53), 1.9.2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), 1.11.2019 r. (Dz.U. z 2018 r....
19.90 zł
Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodze? pracowników w jednej ksi??ce: omówienie wszystkich nowo?ci w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok, szczegó?owe przyk?ady liczbowe...
199.50 zł
Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks post?powania cywilnego, zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów Kodeksu post?powania cywilnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najwa?...
149.00 zł
Ksi??ka zawiera bardzo obszerny i szczegó?owy opis problemów zwi?zanych z klasyfikacj?, oznakowaniem, pakowaniem, transportem i magazynowaniem substancji i/lub mieszanin stwarzaj?cych zagro?enie (ni...
52.00 zł
Taryfikator mandatów i punktów karnych – co znajdziesz w publikacji? – aktualny wykaz narusze? przepisów ruchu drogowego i liczb? punktów odpowiadaj?c? tym naruszeniom, – wysoko?? grzy...
19.90 zł
Funkcjonalny informator dla prawnika Kalendarium: tydzie? na dwóch stronach Zawarto?? informatora: praktyczne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zes...
47.00 zł
Funkcjonalny informator dla prawnika Kalendarium: tydzie? na dwóch stronach Zawarto?? informatora: praktyczne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zes...
47.00 zł
W 2019 roku mija 300 lat, odk?d pierwsi Bambrzy przybyli do Wielkopolski – 1 sierpnia 1719 roku w?adze Poznania wyda?y dokument lokacyjny dla osadników spod Bambergu, którzy dotarli do wsi Lubo? n...
35.00 zł
Umowy w obrocie gospodarczym, wyd. 5 to podr?cznik przybli?aj?cy zagadnienia dotycz?ce zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialno?ci za niewykonanie b?d? nienale?yte wykonanie zo...
79.00 zł
W publikacji przestawiono zasady w?a?ciwej reprezentacji ró?nych podmiotów (w tym: Skarbu Pa?stwa, przedsi?biorców w upad?o?ci, przedsi?biorców realizuj?cych post?powanie restrukturyzacyjne, spó...
259.00 zł
W tomie II w cz??ci pi?tej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego omówiono regulacj? podstaw i trybów weryfikacji, rozpoznania i rozstrzygni?cia wydanej decyzji administracyjnej. Autorzy przybl...
299.00 zł
Ksi??ka stanowi unikaln?, pierwsz? w Polsce analiz? sposobu, w jaki proces ustawodawczy wykorzystywany jest jako narz?dzie s?u??ce zg?aszaniu i realizacji obietnic wyborczych. Traktuje o okresie szcze...
79.00 zł
Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych wed?ug przepisów obowi?zuj?cych od 2019 roku. Autorzy omawiaj? w niej m.in. zagadnienia takie jak: analiza cen transferowyc...
169.00 zł
Faktura odgrywa szczególn? rol? w odzwierciedlaniu transakcji pomi?dzy kontrahentami, jako podstawowy dokument sprzeda?y oraz w ksi?gowaniu. Jest to fundamentalny dokument umo?liwiaj?cy nabywcy towar...
89.00 zł
Instytucja przes?uchania strony, ?wiadka i bieg?ego w prawie podatkowym poddana dog??bnej i przejrzystej analizie. Publikacja stanowi swoisty zbiór wyroków po?wi?conych przes?uchaniu. Autor ??czy...
139.00 zł
Funkcjonalny informator dla prawnika Kalendarium: dzie? na stronie Zawarto?? informatora: praktyczne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie p...
69.00 zł
Funkcjonalny informator dla prawnika Kalendarium: dzie? na stronie Zawarto?? informatora: praktyczne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie p...
69.00 zł
Stan prawny na 15 lipca 2019 r. Uwzgl?dnia zmiany wchodz?ce w ?ycie z dniem: KODEKS KARNY: 4 maja 2019 r. - ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku z zapewnieniem stoso...
69.00 zł
Ksi??ka prezentuje zmiany dokonuj?ce si? w sferze zbiorowego prawa pracy. Ich ?ród?em s? rozwój technologiczny, a tak?e nowe zjawiska gospodarcze i spo?eczne, które w zasadniczy sposób wp?ywaj? na...
129.00 zł