Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Niezale?no?? i wolno?? finansowa to w?a?nie to czego potrzebujesz! Zbuduj j? ?wiadomie i odkryj tajniki gromadzenia ogromnej ilo?ci pieni?dzy. W mgnieniu oka wcielisz w ?ycie wymarzone wizje. Zrób to...
58.99 zł
Pos?uchaj o tym, jak Kajtek i Tosia bawi? si? razem ka?dego dnia. O tym, jak wyhodowali kijanki, jak znale?li jamnika, jak je?dzili po domu na nartach i jak zgubili si? w lesie. Ka?dego wieczora przed...
29.90 zł
Czy krowy mog? zje?d?a? ze zje?d?alni? I to takiej, z której wpada si? prosto do jeziora? Mama Mu jak zwykle udowodni, ?e krowy potrafi? si? bawi? równie weso?o jak dzieci. Nie zniech?ci jej nawet k...
29.90 zł
Czy krowy potrafi? sprz?ta?? Je?li za sprz?tanie uzna? mo?na przetarcie okna ogonem i postawienie na parapecie bukietu zawilców – to jak najbardziej. Pan Wrona ma jednak inne zdanie. Co? takiego na...
25.90 zł
Mrówkojad nie mo?e poj??, dlaczego orzesznica nie chce i?? na bal przebiera?ców. Jak mo?na nie lubi? maskarad? W dodatku je?ozwierz tak serdecznie ich zaprasza. Mrówkojad dziwi si? jeszcze bardz...
34.90 zł
W wakacje przed czwart? klas? Tsatsiki po raz drugi jedzie do Grecji odwiedzi? swojego tat?. Na szcz??cie do Agios Ammos przyjecha?a te? Elena, bo kiedy umiera dziadek Dimitris, zwariowana kuzynka wym...
24.90 zł
Dynamicznie rozwijaj?cy si? rynek inwestycji wymusza na przedsi?biorcach konieczno?? podj?cia decyzji o restrukturyzacji swojego biznesu, czyli konieczno?? poszerzenia profilu dzia?alno?ci przez integ...
129.00 zł
Publikacja pod redakcj? R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka pt. „Restrukturyzacja przedsi?biorstw 2.1" zawiera zbiór referatów odnosz?cych si? do najwa?niejszych zagadnie? z zakresu praw...
149.00 zł
Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks cywilny, zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów Kodeksu cywilnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najwa?niejszych orzecze? S?du Najw...
149.00 zł
Tradycyjny kalendarz bloczkowy zrywany (zdzierak).Rozbudowane opisy rocznicowe, wielotematyczne informacje na odwrocie kartki, korespondencja z Czytelnikami, itp.Dodatkowa kartonowa wk?adka w formie k...
8.50 zł
POWIE?? ZDOBY?A PRIX JULES VERNE Roy Complain oraz jego plemi? ?yj? w poro?ni?tych dzik? ro?linno?ci? Kwaterach i walcz? o przetrwanie w nieprzyjaznym ?wiecie. Wrogami, oprócz innych plemion i dziki...
39.90 zł
HR Business Partner to osoba, która wspó?pracuj?c z kierownictwem organizacji, projektuje i wdra?a rozwi?zania z zakresu zarz?dzania kadrami, tak aby wspomaga? realizacj? celów strategicznych firm...
99.00 zł
W ksi??ce wyczerpuj?co opisano zagadnienia zwi?zane z udost?pnieniem informacji publicznej na wniosek. Autorki przybli?y?y takie zagadnienia jak: katalog podmiotów uprawnionych i zobowi?zan...
129.00 zł
Publikacja podzielona jest na siedem g?ównych dzia?ów: 1. Kodeks pracy 2. Urlopy, zasi?ki i inne ?wiadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpiecze?stwo i higiena pracy, PPO? 5. Wypadki przy pracy i c...
82.77 zł
Funkcjonalny informator w eleganckiej oprawie Kalendarium: dzie? na stronie Zawarto?? informatora: praktyczne kalendarium, skorowidz adresów i telefonów, obszerny wykaz insty...
49.00 zł
Gabinetowy Kalendarz Prawnika. Idealnie sprawdza si? w pracy! Gabinetowy Kalendarz Prawnika to: tydzie? na dwóch stronach; daty popularnych imienin i ?wi?t; kalendarz miesi?ca...
79.00 zł
Szkolny rozmównik polsko-rosyjski to przyjazne w formie i pod wzgl?dem uk?adu tre?ci, innowacyjne narz?dzie do nauki j?zyka rosyjskiego. Zawiera 1100 hase? g?ównych, 8500 tysi?ca przyk?adowych zda?...
29.90 zł
Jej ca?e ?ycie okaza?o si? k?amstwem… Mroczny thriller psychologiczny o utracie najbli?szych, rozpadzie ma??e?stwa i niszczycielskiej sile mass mediów Tessa Markham nie potrafi pog...
38.00 zł
Irlandzka imigrantka Molly Muprhy i jej nowojorskie biuro detektywistyczne padaj? ofiar? zarówno szalej?cej epidemii grypy, jak i represji za udzia? w prote?cie ruchu sufra?ystek, a sama rezolutn...
29.00 zł
Pierwsze szczyty zdobywa?a w chustce na g?owie, w czasach, gdy kobiety w górach by?y traktowane przez wspinaczy jak dodatkowy plecak. To od niej zacz?? si? alpinizm kobiecy! Uznanie zdoby?a spekt...
34.90 zł
Mo?esz ucieka? od swojej przesz?o?ci, ale ona i tak ci? dopadnie… Susie musia?a zrobi? co?, czego odt?d zawsze b?dzie ?a?owa?. A potem zakopa?a g??boko i wypar?a z pami?ci przyczyny, dla któryc...
34.90 zł
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzgl?dnia bar...
262.50 zł
Problematyka czynno?ci prawnych, ich wadliwo?ci (w tym wzruszalno?ci) nale?y do wiod?cych zagadnie? teorii prawa i prawa cywilnego. Owa tematyka wi??e si? z problematyk? niewa?no?ci czynno?ci prawnych...
189.00 zł
Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw, a tak?e zmiany wynikaj?ce z innych ustaw noweliz...
149.00 zł
Podr?cznik "Prawo wekslowe" w przyst?pny i uporz?dkowany sposób wyja?nia zagadnienia zwi?zane z przepisami reguluj?cymi omawian? tematyk?. Publikacja zosta?a przygotowana z my?l? o Czytelnikach m...
59.00 zł
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki post?powania egzekucyjnego oraz nowych ustaw o komornikach s?dowych i o kosztach komorniczych. Omówiono w niej m.in. zagadnienia dotycz?ce:...
179.00 zł
Celem publikacji jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekszta?ceniu prawa u?ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w?asno?ci tych gr...
129.00 zł
Od 1.1.2018 ju? wszyscy podatnicy VAT musz? generowa? (i wysy?a? cyklicznie) – dla potrzeb bie??cego monitoringu podatku VAT przez MF – pliki JPK-VAT. Natomiast kolejnych struktur JPK podatnicy ni...
119.00 zł
Obowi?zuj?ca w 2019 r. w instytucjach kultury dokumentacja wewn?trzna musi zosta? zmieniona i dostosowana do szeregu zmian w obowi?zuj?cych przepisach. Rok 2019 przyniós? wiele zmian podatkowych,...
189.00 zł
Praktyczny poradnik, dzi?ki któremu gminy z ?atwo?ci? sporz?dz? najwa?niejsze uchwa?y w zakresie ochrony ?rodowiska. Niniejsza ksi??ka to praktyczny poradnik, dzi?ki któremu gminy b?d? mog?y dope...
129.00 zł
Ksi??ka stanowi omówienie regulacji prawa podatkowego dotycz?cej dzia?alno?ci gospodarczej przedsi?biorcy dewelopera w zakresie obrotu lokalem mieszkalnym. Autorka analizuje poj?cia lokalu mieszkalne...
149.00 zł
W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu post?powania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikaj?cym z...
49.00 zł
Stan prawny: 8 lipca 2019 r. (do Dz.U. z 2019 r. poz. 1270) – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie 1.9.2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz 12.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080). Publikacja za...
49.00 zł
Komentarz szczegó?owo omawia ustaw? o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych oraz art. 98–124 KPC uwzgl?dni?c najwi?ksz? od lat reform? dotycz?c? KPC i kosztów w sprawach cywilnych – wprowadzon?...
249.00 zł
Ksi??ka Prawo nieruchomo?ci obejmuje ca?o?? najistotniejszej problematyki prawnej zwi?zanej z nieruchomo?ciami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o w?asno?ci lokali, ustawie o gospodarce nieru...
99.00 zł
Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego zosta? po?wi?cony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane s? nie tylko do najwa?niejszych, ale tak?e skomplikowanych i kontrowersyj...
399.00 zł
Stan prawny na: 22.07.2019 r. W obecnym wydaniu zbioru uwzgl?dniono zmiany wynikaj?ce z: ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o?wiatowe, ustawy o systemie o?wiaty o...
14.90 zł
Stan prawny na: 24.08.2018 r. W 20. wydaniu uwzgl?dniono najnowsze zmiany wynikaj?ce m.in. z ustaw: z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zad?u?onych, z 19 lipca 2019 r. o...
9.90 zł
Ksi??ka przybli?a najwa?niejsze zagadnienia z zakresu geologii i górnictwa, w szczególno?ci wynikaj?ce z przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z uwzgl?dnieniem praktyki ich stosowania,...
149.00 zł
Stan prawny na: 18.07.2019 r. W najnowszym 33. wydaniu ksi??ki uwzgl?dniono zmiany wynikaj?ce m.in. z ustaw: z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku z zapewnieniem st...
9.90 zł