Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Czujesz, ?e masz za ma?o czasu dla siebie i bliskich? Nie wystarcza Ci ju? dnia na pogodzenie pracy, domu, dzieci i pasji? Gabriela Garga? stworzy?a ten planer z my?l? o Tobie! Razem z ni? zaplanuj c...
39.90 zł
Wn?trze „S?odkiej” nadal wype?nia aromatyczny zapach wanilii i sernika. Lecz w ?yciu Jagody nadchodz? zmiany, które wp?yn? na atmosfer? jej ukochanej cukierni… K?opoty finansowe i przed?u?aj...
36.90 zł
Z?owrogie moce oplataj? cz?onków Circus Lumos, a Ksi??? Cieni czai si? w ka?dym, kto staje na ich drodze do odnalezienia ?wiat?o?ci. Przyszed? czas na podró? i wielkie poszukiwania, które zmieni? ?...
36.90 zł
Marta ca?e ?ycie po?wi?ci?a rodzinie. Gdy po wielu latach odchodzi od m??a, dla którego liczy si? tylko alkohol, musi pouk?ada? je na nowo i sama zadba? o przysz?o?? nastoletniej córki. Kolejne rand...
36.90 zł
?ycie w Mi?tach up?ywa w atmosferze pe?nej spokoju – Anna odnalaz?a szcz??cie u boku ?ukasza, razem wychowuj? syna, a prowadzony przez nich pensjonat cieszy si? popularno?ci?. A?ka uk?ada sobie ?yci...
36.90 zł
Natasza mia?a wszystko: kochaj?cego m??a, pi?kny dom, spektakularn? karier? i w?asn? agencj? reklamow?. ?ycie Nataszy wielu osobom mog?oby wyda? si? perfekcyjne i takie w?a?nie by?o… Do czasu. "J...
59.00 zł
Bestsellerowe powie?ci dla m?odych doros?ych: Pakiet Geekerella, K?amczucha, Król Kier Najlepsze ksi??ki dla nastolatków wybrane przez czytelników We need YA! Ró?ne gatunki, nowe ?wiaty, niebez...
69.00 zł
Dwa stoj?ce na granicy rozpadu zwi?zki i dwie ró?ne historie. Podczas gdy jedni musz? walczy? o mi?o??, inni niszcz? j? na w?asne ?yczenie… Dzi?ki s?u?bowemu wyjazdowi Mi?ka wreszcie mo?e odetch...
14.90 zł
Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, ?eby pogodzi? si? z najwa?niejsz? osob? jej dzieci?stwa – charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zale?y na tym, by ukochana wnuczka z nim...
14.90 zł
Weronika wie, ?e przesz?o?ci nie da si? wymaza? z pami?ci, ale mo?na na nowo u?o?y? popl?tane losy. Przeznaczenie kieruje j? do Jagodna, gdzie zaczyna prowadzi? warsztaty z tkactwa i zaprzyja?nia...
34.90 zł
Te?ciowa Oli odkry?a na stare lata now? pasj? – wró?biarstwo. Którego? dnia stawia karty swojemu synowi. Niestety, przysz?o?? jawi si? w czarnych barwach. Za rad? kart (i mamusi), m?? Oli odch...
39.90 zł
?ledcza, jakiej nie znajdziecie na kartach innych krymina?ów! Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do Lyonu w celu skopiowania jednego z obrazów. Po sko?czonej pracy obraz znika, a kopistka ni...
14.90 zł
Gdy cichn? weselne dzwony, nadchodzi proza ?ycia Monika nie wierzy w?asnemu szcz??ciu. Wystawny ?lub, którego zazdro?ci jej ca?a wie?, bogaty i przystojny m?? oraz wspania?e ?ycie w okaza?ej w...
14.90 zł
Po zdanym egzaminie adwokackim, ?wie?o upieczony mecenas Ory?ski ma zast?pi? Chy?k? jako g?ówna si?a nap?dowa kancelarii ?elazny & McVay. Pierwsza sprawa, jak? poprowadzi, niechybnie zawa?y na ca?ej...
39.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz...
9.90 zł
Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowi?zki Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik s?u?b mundurowych na pewno masz w ma?ym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda si? ksi??kow...
36.90 zł
Wyj?tkowo praktyczny komentarz do ka?dego artyku?u Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zw?aszcza dla mened?erów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykaj? na wiele...
241.50 zł
Wielkie ZMIANY w VAT od 1 WRZE?NIA 2019 r. do 1 KWIETNIA 2020 r. ! Przedsi?biorco nie daj si? zaskoczy?! W okresie od 1 wrze?nia 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynaj? obowi?zywa? istotne zmia...
99.00 zł
Wi?kszo?? rozmów telefonicznych z urz?dow? infolini? i tak ko?czy si? wizyt? w instytucji. To od Ciebie zale?y, czy na spotkaniu pojawi si? pozytywny, dobrze poinfor­mowany klient czy bojowo nastaw...
128.00 zł
Podr?cznik "Zobowi?zania – cze?? szczegó?owa" jest kontynuacja podr?cznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowi?zania – cze?? ogólna", wraz z którym obejmuje pe?ny wyk?ad z prawa zobowi?za?...
59.00 zł
Przedmiotem opracowania s? zagadnienia zwi?zane ze ?rodkami prawnymi ograniczaj?cymi unikanie oraz uchylanie si? od opodatkowania. Dzia?ania podejmowane na szczeblu mi?dzynarodowym, w tym Unii Europe...
35.70 zł
Recenzowana monografia, zatytu?owana: „Przedsi?biorstwo na rynku kapita?owym. Studia przypadków”, stanowi interesuj?ce i wa?ne dzie?o naukowe, zawieraj?ce obszerne a zarazem oryginalne badania te...
29.40 zł
Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy...
157.50 zł
Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorz?dowych jest o wiele trudniejsze ni? dla przedsi?biorców, gdy? oprócz regulacji prawa cywilnego trzeba jeszcze pami?ta? o wymogach finansów publicznych,...
189.00 zł
Ksi??ka zawiera bardzo obszerny i szczegó?owy opis problemów zwi?zanych z klasyfikacj?, oznakowaniem, pakowaniem, transportem i magazynowaniem substancji i/lub mieszanin stwarzaj?cych zagro?enie (ni...
52.00 zł
Taryfikator mandatów i punktów karnych – co znajdziesz w publikacji? – aktualny wykaz narusze? przepisów ruchu drogowego i liczb? punktów odpowiadaj?c? tym naruszeniom, – wysoko?? grzy...
19.90 zł
Album (polsko-angielski) po?wi?cony historii ko?cio?a Franciszkanów na Górze Przemys?a w Poznaniu. ?wi?tynia wzniesiona w drugiej po?owie XVII wieku z zewn?trz prezentuje si? niepozornie, ale wn?trz...
30.00 zł
Niezale?no?? i wolno?? finansowa to w?a?nie to czego potrzebujesz! Zbuduj j? ?wiadomie i odkryj tajniki gromadzenia ogromnej ilo?ci pieni?dzy. W mgnieniu oka wcielisz w ?ycie wymarzone wizje. Zrób to...
58.99 zł
Magiczne wyprawy po Polsce s? czym? wi?cej ni? zwyk?ym przewodnikiem turystycznym. To prawdziwe kompendium wiedzy dla osób chc?cych poznawa? tajemnice ró?nych zak?tków naszego kraju oraz inspiracja...
42.00 zł
Prosty poradnik szcz??liwego ?ycia Ka?dy cz?owiek pragnie szcz??cia. Wszyscy chcemy by? zadowoleni, wolni od niepokoju i stresu. Du?o ?atwiej to powiedzie?, ni? zrealizowa?. Postanowie...
49.00 zł
Korzystaj?c z dziesi?tek lat terapeutycznego do?wiadczenia i wiedzy na temat psychologii zorientowanej na proces oraz najg??bszych ?róde? kreatywno?ci autorka, terapeutka i artystka Amy Mindell zabie...
42.00 zł
WSPÓ?CZESNA BIOTERAPIA z podkre?leniem diagnostyki karmicznej oraz integralnej biorgonomii Kompednium wiedzy dla bioterapeutów i osób korzystaj?cych z metod naturalnego leczenia Kied...
50.97 zł
Co je??, jak, kiedy i ile, aby przywróci? i zachowa? zdrowie? Odpowiedzi na te pytania udziela doktor nauk medycznych, jedna z najbardziej znanych specjalistów dietologii leczniczej – Swiet?ana Iw...
27.00 zł
Dzisiejsze oddalenie si? cz?owieka od natury, a co za tym idzie jej nieznajomo??, w du?ej mierze powoduje, ?e w przypadku zbierania zió? do porannego smoothie pojawiaj? si? liczne obawy. Prezentowana...
33.00 zł
Publikacja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego porusza istotny temat we wspó?czesnym ?wiecie medycznym, jakim jest globalna korporacja oraz medycyna in silico. Podr?cznik polecany dla lekarzy oraz...
38.50 zł
O podniesienie o?wiaty w Polsce Odzyska? szko?? ?redni? to odzyska? czas na nauk? Przed szkod? i po szkodzie. Kilka uwag o reformie o?wiaty w 2017 roku Ci?gn? nas do piek?a znacznie g??bszeg...
40.01 zł
Tych dwoje od dawna co? do siebie czuje, ale brakuje im odwagi, by zrobi? kolejny krok. Gdy Asia widzi, ?e Pawe? co? ukrywa, do g?owy przychodz? jej najgorsze scenariusze. Czy miejsce u boku ukochaneg...
36.90 zł
Podwójne ?ycie. I tylko jeden cel. Zemsta. ?ycia Jane wydaje si? równie zwyczajne, jak jej nowa praca w firmie ubezpieczeniowej. Codziennie rano przychodzi w ?licznych, kwiecistych sukienka...
39.90 zł
Niezapomniana opowie?? o prawdziwej Afryce Bia?y cz?owiek, chc?c komu? powiedzie? co? mi?ego, napisa?by: „Nigdy ci? nie zapomn?”. Mieszkaniec Afryki mówi: „Nie wyobra?amy sobie, aby? móg? o...
39.90 zł
wie kobiety, dwie ró?ne epoki, te same dylematy i tak podobne koleje losów… Adriana jest nieszcz??liwa w ma??e?stwie. Pod wp?ywem historii zas?yszanej od s?siadki, starej ?l?zaczki Agnes, posta...
36.90 zł